دسترسی سریع

اطلاعیه

فراخوان برگزاری انجام آزمون مهارت

با توجه به اعلام معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص "فهرست اولویت های انجام آزمون مهارت" برای آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ایزو/ ای ای سی 17025 و در راستای اجرای بند 17 ماده 7 قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» و تبصره ذیل آن و به منظور نظارت بر کنترل درستی عملکرد و کیفیت نتایج آزمایشگاه های دارای تایید صلاحیت، به اطلاع مراکز برگزار کننده آزمون مهارت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ایزو/ آی ای سی 17043 که توانایی و آمادگی لازم درخصوص برگزاری آزمون مهارت بر اساس اولویت های اعلام شده مطابق فایل پیوست را دارند، می رساند، اطلاعات مربوطه اعم از لیست مشخصات فرآورده ها و آزمون هایی را که توانایی و آمادگی برگزاری آزمون مهارت برای آنها را دارند، حداکثر تا تاریخ 30 / 09 /1400 به صورت مکتوب به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای انجام اقدامات بعدی ارسال نمایند.